London 2009: Kisah hari ke-2 – Part 1 – British Tourist Authority, St. James Park dan House Guard Parade