London 2009: Kisah hari ke-3 – Part 1 – Green Park & Buckingham Palace